Archives

Wakalah Zakat Korporat Dalam Kalangan Syarikat

  • December 20, 2023
  • Comments off

Wakalah Zakat Korporat Dalam Kalangan Syarikat DOWNLOAD Konsep wakalah zakat merupakan satu dasar yang diperkenalkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) dan Pusat Pungutan Zakat (PPZ) dalam pengembalian wang zakat kepada individu atau organisasi yang membayar zakat kepada PPZ-MAIWP untuk diagihkan kepada asnaf yang layak. Kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk mengkaji pengetahuan syarikat […]

Read More

Kesediaan Guru Sekolah Terhadap Pembayaran Zakat Melalui Potongan Gaji

  • December 20, 2023
  • Comments off

Kesediaan Guru Sekolah Terhadap Pembayaran Zakat Melalui Potongan Gaji DOWNLOAD Tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis kesediaan guru sekolah terhadap pembayaran zakat pendapatan melalui potongan gaji. Kaedah potongan gaji ini dilihat dapat membantu pembayar yang layak daripada terlupa membuat bayaran zakat pendapatan dan mengurangkan beban pembayaran dalam jumlah yang besar pada akhir tahun. Kajian ini […]

Read More

Mekanisme Memotivasi Pembayar Zakat Korporat Pasca COVID-19: Pendekatan Kerjasama Awam-Swasta

  • May 9, 2023
  • Comments off

Mekanisme Memotivasi Pembayar Zakat Korporat Pasca COVID-19: Pendekatan Kerjasama Awam-Swasta DOWNLOAD Buku ini membincangkan tentang mekanisme kerjasama Awam-Swasta dalam menggerakkan sistem pengurusan kolaboratif zakat bagi membolehkan penyatuan pelbagai pihak berkepentingan untuk menyediakan inisiatif yang berimpak kepada penerima zakat, dan juga membangunkan kepercayaan serta memupuk rangkaian yang mampan di kalangan pihak berkepentingan (stakeholders). Oleh yang demikian, […]

Read More

Zakat Mustaghallat Analisis Terhadap Isu Syariah dan Potensi Kutipannya

  • August 10, 2022
  • Comments off

Zakat Mustaghallat Analisis Terhadap Isu Syariah dan Potensi Kutipannya DOWNLOAD Penyelidikan ini bertujuan untuk mengkaji pandangan syarak dan potensi kutipan zakat al-Mustaghallat terhadap industri-industri yang berkaitan dengannya. Zakat al-Mustaghallat adalah cabang al-mal al-Mustafad bersama-sama dengan zakat gaji dan pendapatan profesional yang lain. Walaupun zakat gaji dan pendapatan profesional sudah kemas dari sudut pengurusan dan pelaksanaannya […]

Read More

Faktor-Faktor Peningkatan Kutipan Dan Pembayar Zakat Ketika Pandemik Covid-19

Kajian yang bertajuk “Faktor-faktor peningkatan kutipan dan pembayar zakat ketika pandemik Covid-19” adalah bertujuan untuk membuat satu analisis peningkatan prestasi bilangan pembayar dan jumlah kutipan zakat dalam tempoh Pandemik Covid-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP). Faktor-faktor tersebut ialah pematuhan membayar zakat, keyakinan, pengetahuan mengenai zakat, motivasi membayar zakat, kaedah membayar zakat, peraturan zakat dan ahli lembaga pengurusan serta perkaitan faktor tersebut dengan niat membayar zakat. Kerangka kajian adalah berdasarkan kepada Theory of Planned Behavior.

Read More

Teknologi Blockchain Berasaskan Kontrak Pintar Di Dalam Memastikan Keberkesanan Dan Ketelusan Pungutan Zakat

Objektif pembangunan projek ini adalah seperti berikut:
1. Merumuskan fungsi platform blockchain dengan sistem pungutan zakat yang dilaksanakan.
2. Merancang dan mengembangkan blockchain pungutan zakat melalui platform kontrak pintar (smart contract) berasaskan Distrubuted Hyperledger Technology.
3. Meningkatkan kemampuan perisian(demo blockchain pungutan zakat) dari segi ketelusan, kebolehkesanan dan laporan terkini (real time) yang berkaitan dengan transaksi pungutan dan seterusnya meningkatkan keyakinan orang ramai dalam pembayaran zakat.

Read More

Pengenaan Zakat Ke Atas Aset Digital Menurut Perspektif Hukum Islam

Kajian “Pengenaan Zakat Ke Atas Aset Digital Menurut Perspektif Hukum Islam” ini dijalankan berpandukan tiga objektif utama, iaitu;
1. Menjelaskan konsep aset digital dan kedudukannya dalam hukum islam
2. Mengkaji kedudukan aset digital sebagai aset yang wajib dizakatkan dalam hukum Islam
3. Menganalisis isu-isu hukum dalam perlaksanaan zakat ke atas aset digital.

Read More

Parameter Harta Syubhah dan Kewajipan Berzakat Terhadapnya

Kajian ini cuba mengetengahkan sebab-sebab berlakunya isu syubhah dalam harta disamping menjelaskan panduan, kaedah dan pembahagian yang diletakkan oleh Imam al-Ghazali dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Kajian ini juga cuba untuk mengusulkan jawapan kepada beberapa persoalan yang sering ditimbulkan oleh sesetengah pihak berkaitan harta syubhah dalam pendapatan dan transaksi kewangan merangkumi gaji, perniagaan, penerimaan wang, keuntungan pelaburan, perniagaan dari modal haram dan sebagainya.

Read More

Taksiran Zakat Perniagaan Bagi Institusi Perbankan Islam dan Koperasi: Analisis Kandungan

Kajian ini memberi fokus kepada perakaunan zakat perniagaan bagi institusi perbankan Islam dan koperasi di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kajian ini bertujuan mengenal pasti kaedah perakaunan zakat perniagaan yang diguna pakai bagi syarikat berasaskan perkhidmatan perbankan Islam dan koperasi. Selain itu, kajian ini juga akan mengemukakan cadangan format taksiran zakat perniagaan bagi syarikat berasaskan perkhidmatan perbankan Islam dan koperasi yang komprehensif dan praktikal. Institusi zakat disaran menyediakan format atau templat taksiran zakat perniagaan khusus mengikut bentuk perniagaan yang lengkap dan komprehensif.

Read More