AZKA at 1st AISZAWA (ACEH, INDONESIA)

AZKA at 1st AISZAWA (ACEH, INDONESIA)

12 September 2023: The 1st Aiszawa (Aceh Internasional Seminar on Zakat and Wakaf) kolaborasi Baitul Mal Aceh dan FEBI UIN Ar-Raniry telah dilaksanakan dengan sukses.

En. Muhsin Nor Paizin (Pengurus AZKA-PPZ) telah membentangkan topik bertajuk “Definisi dan Kriteria Asnaf Zakat: Perspektif dan Amalan di Malaysia”. Semoga ia memberi manfaat kepada semua pejuang dan amil zakat di provinsi Aceh. Slide pembentangan dikongsikan: https://bit.ly/muhsinAISZAWA

Tema yang diangkat 1st AISZAWA adalah “Redefinisi Ashnaf: Memperluas Makna dan Cakupan Penerima Zakat”.

Antara perbincangan utama adalah sekitar asnaf Riqab, yang selama ini masih belum terdefinisi dengan jelas untuk konteks modern. Riqab dalam perhambaan lama tidak ada lagi, sehingga distribusi untuk asnaf ini masih belum dilakukan secara menyeluruh di Indonesia. Namun peserta masih belum sepakat untuk kriteria yang lebih operasional di zaman ini.

Di Malaysia, sebagaimana dijelaskan oleh En. Muhsin Nor Paizin asnaf Riqab telah didefinisi kembali dan ada perluasan makna. Untuk itu, Muzakarah Internasional yang melibatkan Ulama yang lebih luas direkomendasikan untuk dilaksanakan.

FEBI UIN Ar-Raniry juga menandatangani kesepakat kerjasama strategis dengan Akademi Zakat (AZKA) PPZ MAIWP Kuala Lumpur untuk kerjasama di bidang penelitian, training, dan sertifikasi peningkatan kompetensi zakat.

Tagged:

Leave a Reply

Your email address will not be published.