AZKA at International Short Course in Zakat Fund Management

AZKA at International Short Course in Zakat Fund Management

13 September 2023: En. Muhsin Nor Paizin (Pengurus AZKA-PPZ) telah membentangkan topik bertajuk “ZAKAT FUND MANAGEMENT: STRATEGIES FOR FUND RAISING” di Ruang Theater FEBI UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Slide pembentangan dikongsikan: https://bit.ly/muhsinFEBI

Tagged:

Leave a Reply

Your email address will not be published.