Qadha Zakat: Hukum dan Asas Kaedah Kiraan

Qadha Zakat: Hukum dan Asas Kaedah Kiraan

Ini merupakan kajian yang dilaksanakan oleh Akademi Zakat (AZKA) dengan kerjasama Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS).

Objektif kajian ini adalah untuk:

1) Menjelaskan definisi dan kewajipan qadha’ zakat.

2) Menjelaskan takyif fiqhi (penyesuaian fiqh) terhadap jenis-jenis zakat harta.

3) Mencadangkan kaedah taksiran qadha’ zakat bagi setiap jenis zakat harta terutamanya zakat pendapatan, zakat emas dan perak dan lain-lain.

Meninggalkan zakat termasuk dalam dosa-dosa besar. Bahkan saidina Abu Bakar al-Siddiq sendiri telah mengishtiharkan perang terhadap orang-orang arab yang enggan membayar zakat di zaman pemerintahan beliau. Keengganan melunaskan zakat bukan sahaja mengingkari hukum Allah serta menafikan hak para asnaf bahkan ia turut memberikan kesan negatif kepada sistem ekologi.

Walau bagaimanapun, masih terdapat sebahagian orang[1]orang Islam yang tidak serius dalam melaksanakan kewajipan berzakat. Sama ada disebabkan kecuaian, kesedaran yang rendah atau kejahilan, harta-harta yang telah cukup syaratnya mestilah dizakatkan walaupun telah berlalu tempoh haul yang panjang. Sekiranya zakat tersebut ditunaikan serta merta apabila mencukupi haul atau tidak memasuki haul yang baharu, maka ia dikira sebagai tunai. Manakala sekiranya ia tidak ditunaikan sehingga memasuki tempoh haul yang berikutnya, maka pelaksanaannya disebut sebagai qadha’.

Oleh itu, kajian dibuat untuk mengenalpasti cara dan mekanisma yang sesuai untuk membantu para amil menjalankan tugas mengutip zakat-zakat yang tertunggak disamping memberikan khidmat nasihat dan konsultasi kepada para muzakki yang berhasrat untuk melunaskan zakat-zakat yang tertunggak.

Categories: Research Report

Leave a Reply

Your email address will not be published.